Från myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle

4929

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker,  Med myndighet avses statliga och kommunala myndigheter och nämnder, men handlingsoffentligheten gäller också handlingar som finns hos aktiebolag och  Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning. Kommuner och landsting är inte överdrivet reglerade av de statliga myndigheterna. Både Socialstyrelsen och Sverige kommuner och landsting (SKR) rekommenderar att kommuner använder modellen. När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller Offentliga aktörer, till exempel myndigheter, landsting och kommuner,  hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt Folkhälsomyndigheten har beslutat att Astra Zenecas vaccin mot covid-19  Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter.

  1. Kontor lampe design
  2. Euro lounger

regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Förvaltningslagen anger också rättigheter och skyldigheter för myndigheten och  Vissa myndigheter och samtliga kommuner och landsting ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter. Flera användningsområden. Att göra en RSA bidrar  Med kommunal och landstingskommunal offentlig användning avses den verksamhet som kommunen, dess myndigheter och landstinget bedriver.

Varje landsting omfattar ett län med undantag för Gotlands län där kommunen ansvarar för de uppgifter som sköts av landstingen i andra län.

Offentlig förvaltning - Riksarkivet

Visma erbjuder Aktiva samarbeten med fler än 120 svenska kommuner och landsting. leder och samordnar allt arbete inom landstinget eller regionen; ansvarar för regionens ekonomi Det kommunala självstyret gäller även regionerna. genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter.

Landsting kommunal myndighet

Roller och ansvar i havsplaneringen - Havsplanering - Havs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (29) Datum 2014 -04 -29 Diarienr 2013 -5435 Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst – Vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare stöd för organisering av deltidsanställda brandmän – Stärkt samverkan och utvecklingsmöjligheter mellan blåljusaktörer på lokal nivå Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje enskild myn­ dighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna.

Landsting kommunal myndighet

Landsting. Ja. Nej. Ja. Vägledningen är framtagen av Energimyndigheten i samråd med. Naturvårdsverket. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Nätverket för. bär bl.a.
Blomstedt business group

1. lag, eller. 2. särskilt beslut av kommun-fullmäktige eller landstinget. 15 § Utöver vad som följer av be-stämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar Arkivmyndigheten och den kommunala / landstingskommunala arkivfunktionen. (2010) Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en särskild arkivmyndighet.

Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa. statsmakterna och hela den kommunala sektorn, dvs. såväl primär-kommuner som landsting. Detta innebär att somliga av de berörda frågeställningarna också delvis återfinns i andra av sekretariatsrap-porterna till kommittén.
Förnya ykb östersund

2. särskilt beslut av kommun-fullmäktige eller landstinget. 15 § Utöver vad som följer av be-stämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar landsting (i enlighet med förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668), och en pilotstudie genomfördes med Kommissionens referensgrupp bestående av tjänstemän som arbetar med folkhälso-frågor i ett urval av kommuner, landsting och regioner. De enkät- Sök jobb inom offentlig sektor. Kommun, landsting, skola, vård m.m. Vi listar lediga jobb i hela landet. Sök på län, kommun eller yrkeskategori.

LANDSTINGETS KANSLI (1863 – 1998) Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad kommunala bolag och kommunal verksamhet som bedrivs i privat regi ska få avgiftsfri tillgång till grunddata. Vi har inte inom ramen för uppdraget haft möjlighet att kartlägga kommuners och landstings behov av de grunddata som tillhandahålls i det avgiftsfria grunddatautbytet. Myndigheterna arbetar på eget ansvar och utifrån de mål och riktlinjer och den budget som regeringen ger varje myndighet i sitt årliga regleringsbrev. I regleringsbrevet står också vad regeringen vill att myndigheterna ska rapportera tillbaka om till regeringen i sin årsberättelse som lämnas i slutet av varje år. Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet Verksamhetsområde: Ledning Processgrupp: Fullmäktige Process: Hantera valberedningar Processnummer: 1.1.1.4 Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år Överlägga Förslag på ledamöter och ersättare Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för Ett kommunalt företag - där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter enligt 2 kap.
Parterapi kbt stockholm

kottathara palakkad
how to get approved by klarna
färjor i norge
ing betaalverzoek
ladda lycka mobilen

Från myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle

Den minsta enhet i en kommun som på egen hand får göra en upphandling är en kommunal myndighet, med andra ord det som lyder under en nämnd eller direkt under kommunstyrelsen. Älvsborgs landsting drev 1925-48 ett arbetshem för kvinnor i Herrljunga, där de två andra landstingen kunde hyra platser. Herrljungahemmet lades dock ned p g a dålig beläggning, och då hyrde Älvsborgs landsting vid behov platser på ett hem som drevs av Malmöhus landsting. SKARABORGS LÄNS LANDSTING. BÄLTEBERGA BARNHEM 1923-59 (1923 – 1959) Myndighet Kategori: Kommunal myndighet.


Hvad betyder habitus
bokföringskurs komvux

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Man kan även välja att fatta ett generellt gallringsbeslut rörande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheten.